Bộ Xây dựng hướng dẫn phân loại đô thị để sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã

Bộ Xây dựng hướng dẫn phân loại đô thị để sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã

Ngày 09/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành văn bản 3572/BXD-PTĐT hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) đô thị cấp huyện, cấp xã.
13:27, 15/08/2023

 

Bộ Xây dựng hướng dẫn phân loại đô thị để sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã – Ảnh:ST

Đánh giá phân loại đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021

Theo đó, về tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021:

UBND cấp tỉnh căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị tại ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, và các quy hoạch khác có liên quan.

Bố trí nguồn lực ưu tiên đầu tư, phấn đấu đến năm 2024, các ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021 được phân loại, đánh giá đạt tiêu chí của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp ĐVHC đô thị được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021 đủ điều kiện để đề nghị công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật thì tổ chức lập đề án phân loại đô thị, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận loại đô thị theo các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 (sau đây gọi là Nghị quyết về phân loại đô thị).

Trường hợp ĐVHC đô thị được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021 chưa đủ điều kiện để thực hiện phân loại đô thị lại thì tổ chức rà soát sơ bộ việc đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị theo nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 13 Nghị quyết về phân loại đô thị.

Tổng hợp, báo cáo tình hình đáp ứng các tiêu chí phân loại đô thị đối với các ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã đã được hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2024.

Rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025

Về rà soát quy hoạch đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bảo đảm sự thống nhất với phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Việc xác định phương án sắp xếp ĐVHC có liên quan các ĐVHC đô thị cần được xem xét, cân nhắc kỹ các yêu cầu của cả hai giai đoạn 2023 – 2025, 2026 – 2030 và các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15).

Để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng quy hoạch, các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức cá nhân tham gia lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nghiên cứu, thực hiện các quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/UBTVQH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Việc điều chỉnh hoặc lập mới quy hoạch xây dựng nông thôn đối với các ĐVHC ở nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng

Về phân loại đô thị (đối với thành phố, thị xã, thị trấn), đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với quận, phường khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị:

UBND cấp tỉnh tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Điều 3a, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 35/2023/NĐ-CP), được áp dụng các quy định chuyển tiếp đối với các chương trình phát triển đô thị theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Việc đánh giá, công nhận loại đô thị, đánh giá, công nhận trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khi thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết về phân loại đô thị.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện đầu tư, phát triển đô thị và tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã bảo đảm các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III đến năm 2025 phải hoàn thiện các tiêu chuẩn của tiêu chí phân loại đô thị về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị, chú trọng hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022.

 

 

 

 

Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2025

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Đưa trung du và miền núi phía Bắc thành vùng phát triển xanh, bền vững

Mục tiêu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía Bắc (Vùng) trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, có khung kết cấu hạ tầng cơ bản kết nối nội vùng và với vùng đồng bằng sông Hồng, Thủ đô Hà Nội và tiểu vùng Bắc Trung Bộ…

Phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2050 là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển.

Mặt tiền hiệu suất cao: Giải pháp cho xây dựng kiến trúc bền vững

Hiện nay, các quy định và chương trình về năng lượng đã khuyến khích mức độ sử dụng năng lượng hiệu quả ngày càng cao trong các tòa nhà giúp giảm chi phí vận hành và giảm lượng khí thải CO2, mang lại lợi ích về môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thiết kế và xây dựng mặt tiền hiệu suất cao là một trong những bước quan trọng để đáp ứng những nhu cầu này.

Nâng cao hiệu quả xây mới, cải tạo hệ thống vườn hoa - công viên nội đô

Một số vườn hoa - công viên được hoàn thành xây mới, cải tạo gần đây khiến cộng đồng có nhiều ý kiến tranh luận về chất lượng và hiệu quả sử dụng. Bài toán đặt ra lúc này chính là thiết lập các tiêu chí và chính sách để nâng cao hiệu quả xây mới, cải tạo hệ thống vườn hoa - công viên nội đô.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi