Sở Xây dựng Hà Giang đẩy mạnh cải cách hành chính

(Vietnamarchi) - Xác định cải cách hành chính là việc làm cấp bách để giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Giang đã tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
09:26, 23/01/2024
Gặp mặt, đối thoại với các đơn vị tư vấn hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023

Quyết liệt trong cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở Xây dựng Hà Giang đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, hành động cụ thể, đặc biệt là triển khai các kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, qua đó tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong cải cách hành chính.

Theo Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, trung tâm tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt ngành Xây dựng nhằm góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông sâu rộng, vận động nhân dân, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tích cực hưởng ứng, tham gia trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Hà Giang.

Xây dựng các nội dung tuyên truyền phong phú, đăng tải trên nhiều phương tiên thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhằm phổ biến pháp luật về cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh Hà Giang. Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chỉ số cải cách thủ tục hành chính đạt 94,79%

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 - 2025, Sở Xây dựng Hà Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang và ngành Xây dựng tại địa phương.

Cụ thể, Chỉ số cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực và được cải thiện qua từng năm: Năm 2021 đạt 79,40 điểm, tăng 10 bậc so với năm 2020; Năm 2022 đạt 85,02 điểm, tăng 5,62 điểm so với năm 2021; Năm 2023 đạt 89,19 điểm, tăng 05 bậc so với năm 2022, đứng thứ 03/20 cơ quan xếp loại.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Sở Xây dựng Hà Giang đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện, phát triển các ứng dụng dịch vụ trong nội bộ cơ quan, các nền tảng cơ sở dữ liệu đáp ứng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Do đó, chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Xây dựng đạt 94,79%. Trong đó, có 3/6 chỉ số thành phần của nhóm chỉ số này đạt điểm tối đa gồm: Kiểm soát thủ tục hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Cải cách thủ tục hành chính gắn chuyển đổi số

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo bám sát các nội dung theo tinh thần của Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án số 56/ĐA-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh và các Kế hoạch cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính hàng năm do UBND tỉnh Hà Giang ban hành.

Đến nay, 100% các Phòng/Trung tâm có hệ thống mạng nội bộ (LAN) được kết nối internet cáp quang băng rộng; 96% máy tính của cán bộ, công chức được kết nối mạng internet tốc độ cao (trừ các máy tính liên quan đến dữ liệu mật). 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính để làm việc. Phòng họp trực tuyến của cơ quan được trang bị đáp ứng yêu cầu của các Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở.

Sở Xây dựng đã chủ động theo dõi Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tham mưu ban hành Quyết định công bố TTHC lĩnh vực Xây dựng. Kết quả trong năm 2023 đã thực hiện rà soát 71 TTHC, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Quyết định công bố TTHC đúng hạn, trình thông qua phương án đơn giản hoá 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 01 TTHC nội bộ lĩnh vực Ngành. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng sau khi công bố được thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; được cập nhật, công khai đúng hạn đầy đủ bộ phận tạo thành theo quy định đúng hạn. 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Năm 2023, Sở Xây dựng Hà Giang đã thực hiện tiếp nhận 710 hồ sơ TTHC trên Cổng DVC của tỉnh. Kết quả đã thực hiện giải quyết đúng hạn 215 hồ sơ chiếm tỷ lệ 30,28%, sớm hạn 495 hồ sơ chiếm tỷ lệ 69,72%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn và còn 38 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình theo đúng quy định tại các Bộ TTHC đạt 55,10%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của DVC đạt 98,90%

Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật hoạt động ổn định, thông tin được cập nhật đầy đủ kịp thời theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu khai thác, tìm kiếm thông tin, văn bản tài liệu của người dân, doanh nghiệp.

Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng Hà Giang cũng bộc lộ nhiều hạn chế... Thực tế này đòi hỏi cần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, toàn thể các đơn vị và cán bộ, công chức thuộc Sở Xây dựng sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể:

Thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quyết liệt chỉ đạo điều hành nhiệm vụ nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng. Tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chỉ đạo các phòng, Trung tâm thuộc sở chủ động phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; mỗi cá nhân nâng cao tinh thần tự giác, tích cực, kịp thời giải quyết các công việc một cách có hiệu quả.

Thứ hai, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cơ quan. Chủ động tăng cường công khai, minh bạch hóa thông tin, các tài liệu pháp lý của cơ quan, trong đó có các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Xây dựng của HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Sở với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; bảo đảm mọi phản ánh, kiến nghị đều được ghi nhận và trả lời.

Kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Thứ ba, công khai quy trình, thủ tục hành chính, các văn bản pháp lý liên quan. Đầu tư thiết bị đồng bộ để duy trì sự phối hợp hiệu quả giữa các Phòng/Trung tâm thuộc Sở và với các cơ quan liên quan. Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể tới từng phòng, với thời gian thực hiện chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện.

Thứ tư, tăng cường cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức; tích cực rà soát vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, biên chế được triển khai. Rà soát đề án vị trí việc làm, kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành; công tác quản lý biên chế bảo đảm chặt chẽ theo quy định. Tăng cường cải cách tài chính công, công tác quản lý tài chính - ngân sách được quan tâm, thực hiện theo hướng đồng bộ, toàn diện, từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả phân phối và sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong thực thi công vụ. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hoá công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngành Xây dựng, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; Là cơ sở để đổi mới lề lối phương thức làm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, cùng sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, Sở Xây dựng Hà Giang quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với tỉnh Hà Giang./.

Đề xuất thành lập mới 10 khu công nghiệp rộng với diện tích 2.111ha tại Hà Nam?

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam đã đề xuất thành lập mới 10 khu công nghiệp với diện tích 2.111ha trong giai đoạn 2021 - 2030 và 4 khu công nghiệp sau năm 2030.

KTS Võ Trọng Nghĩa chia sẻ gì tại Talkshow Kiến trúc & Chữa lành?

“Nghề chính của KTS đang “làm hỏng trái đất” vì bất cứ công trình nào được xây dựng cũng sẽ có tác động ít nhiều đến môi trường, do đó nhiệm vụ của KTS làm sao để giảm thiểu tối đa những tác động này nhằm “chữa lành” cho trái đất, tạo ra những không gian an trú và “chữa lành” cho con người từ trong tâm”. KTS Võ Trọng Nghĩa đã chia sẻ hành trình, trải nghiệm của bản thân bằng phương pháp Thiền để điều trị chứng “trầm cảm ẩn” của mình.

Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Lễ khánh thành công trình cách mạng và gắn biển Công sự trú ẩn

Ngày 7/6/2024, tại số 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng đã khánh thành Dự án công trình bảo tồn, tôn tạo di tích kiến trúc “Công sự trú ẩn”. Nơi đây từng là nơi làm việc, trú ẩn, linh hoạt và cơ động tác chiến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ năm 1964-1973 của một số đồng chí nguyên lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Cố Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước đã từng làm việc tại đây.

Tái hiện “Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa” tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 6/6, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình "Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa" trong chuỗi hoạt động nhân dịp tết Đoan Ngọ 2024 (5/5 âm lịch).

Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai

Sáng nay 6/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ làm rõ các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Ý kiến của bạn

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM
SunGroup
VINGROUP
Rạng Đông
Nam Group
Hưng Thịnh Land
Lumi