Video

Đối thoại văn hóa: Không gian sáng tạo - Duy trì và phát triển

Cùng với quá trình đổi mới, giao lưu hội nhập quốc tế, những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại không ngừng được du nhập, phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống cộng đồng. Tư duy, nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị trí của văn hóa nghệ thuật có những chuyển biến tích cực.

Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh nền quan trọng trong quá trình phát triển bền vững đất nước. Điều này đã thúc đẩy việc hình thành không gian sáng tạo nói chung và không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật nói riêng.

Vậy những không gian nghệ thuật sáng tạo có vai trò như thế nào trong đời sống hàng ngày và làm thế nào để nó phát triển bền vững?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

PHÁP LUẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG – TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM